Voorwaarden ICP

Een ICP is twee jaar geldig.

Voor het verkrijgen van een ICP moet de aanvrager ons toezenden:

  • Indien het gaat om een particuliere aanvraag:
  1. Een ingevuld en van een handtekening voorzien aanvraagformulier
  2. Een bewijs van eigendom van het pleziervaartuig, een fotokopie van bijv. aankooppapieren of verzekeringspolis (niet  een eerder afgegeven ICP)
  3. Een geldig bewijs van nationaliteit van de aanvrager, d.w.z. een fotokopie van die 2 pagina’s van het paspoort waarop  de foto en de persoonlijke gegevens van de aanvrager staan. Voor niet Nederlanders een bewijsstuk gesteld in het  Nederlands, Engels of Frans, waaruit de nationaliteit van de aanvrager blijkt.
  4. Een reeds eerder verstrekt ICP dat niet meer geldig is.
  • Indien het gaat om rechtspersonen en ondernemingen (BV, NV enz.) kan volstaan worden met een uittreksel uit het  Register van de Kamer van Koophandel, waaruit blijkt dat de statutaire zetel of de plaats van waaruit het bedrijf wordt  uitgeoefend in Nederland gelegen is. Indien niet alle bestuurders of beherende vennoten de Nederlandse nationaliteit  bezitten moet de rechtspersoon of vennootschap op moment van aanvraag van het ICP ten minste 5 aaneengesloten  jaren in bovengenoemd Register ingeschreven zijn. Voorts moeten de bescheiden onder a) genoemde punten 1, 2 en  eventueel 4 meegezonden worden.

KOSTEN
De kosten van een ICP bedragen € 15,- voor leden van de bij de KNMC aangesloten verenigingen en € 20,- voor niet -leden.

HOE KUNT U BETALEN
Uw ICP wordt met een factuur aan u verzonden.

Reacties zijn gesloten.