Historie

Over de geschiedenis van de KNMC is verrassend veel bekend gebleven…

Niet in de laatste plaats omdat de KNMC één van de weinige clubs is geweest waar het van begin af aan een goede gewoonte was om jaarlijks een gedrukt geïllustreerd verslag uit te geven.

De Nederlandsche Motorboot Club is vanaf haar geboorte een club geweest van grote activiteit, die zich op allerlei gebied met succes bewogen heeft. De enige grens die aan haar werk gesteld werd, werd bepaald door de vraag: of de arbeid wel lag op het gebied der motorbootsport.

De (K)NMC werd opgericht toen in de eerste jaren van de vorige eeuw zich motorjachten op onze wateren vertoonden. Het initiatief daartoe werd in de zomer van 1906 genomen. Toen de heren D. Goedkoop Dzn, Jhr. F. Groeninx van Zoelen en Mr. H.E. Oving volgens overlevering in de Zuiderzee lustig rondzwommen kwamen zij tot de overtuiging dat ook in Nederland een motorbootclub behoorde te worden opgericht.

Dit plan is op 21 februari 1907 in een daad omgezet toen ten huize van de heer J. Dudok van Heel te Amsterdam de NMC gesticht werd. Behalve de 4 reeds genoemden waren hierbij ook tegenwoordig de heren J. Goedkoop, J.B. Schreuer en J.P.G. Thiebout.

In 1908 verscheen reeds het eerste jaarboekje en een van de belangrijkste daden was dat men er toen ook toe overging het tijdschrift De Motorboot voor de motorbootsport te stichten. De NMC had reeds zoveel van zich doen spreken dat de heren Groeninx van Zoelen en D. Goedkoop door de regering werden afgevaardigd naar het Internationaal Congres betreffende ‘toepassingen van explosie en verbrandingsmotoren voor oorlogs- en handelsvaartuigen, visserij en pleziervaartuigen’ dat van 24 tot 30 december 1908 in het Grand Palais aan de Champs Elysées in Parijs werd gehouden.

Vanaf het jaar 1910 was de vereniging in onderhandeling met het Legerbestuur over de oprichting van een Vrijwillig Motorboot Corps. Een concept-contract werd zelfs door de Generale Staf goedgekeurd, maar de definitieve goedkeuring door de minister van Oorlog is nooit afgekomen.

Toen in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak kreeg de club de gelegenheid te tonen dat een sportvereniging veel werk ten algemene nutte kan doen. Voor de binnenschippers die in moeilijkheden kwamen werd op initiatief van de NMC het Watersport-steunfonds voor de Binnenschipperij opgericht. Ook werd een brochure uitgegeven getiteld ‘De motorboot als vervoermiddel van de Militair Geneeskundige Dienst.’. De al voor de oorlogsjaren door de NMC samengestelde hooggewaardeerde kaarten van waterwegen werden – voor zover niet uitgegeven – geblokkeerd en als legerkaarten gebruikt.

Omdat de NMC ook al eerder de registratie van Nederlandse binnenschepen ter hand had genomen kon de vereniging aan het legerbestuur een lijst van ongeveer 900 schepen verstrekken met alle gegevens die van belang waren. Ook bestond een lijst van de eigenaars van buitenboordmotoren, op dat moment bij het leger eveneens nog onbekend. Dankzij de NMC kwam men op de hoogte van de plaatsen waar zij in geval van nood te vinden zouden zijn.

Na al deze werkzaamheden in het belang van het land behaagde het Hare Majesteit de Koningin op 17 juli 1916 de NMC het predikaat Koninklijk te geven. Sindsdien varen de leden van de KNMC met een kroon in de vlag.

Veel uit de beginperiode van de (K)NMC is, in aangepaste vorm, gebleven of na een oorspronkelijke zachte dood weer tot leven gewekt.

In 1907 werd de eerste tocht van de NMC gehouden, een Betrouwbaarheidstocht, van Vianen naar Arnhem. Vele tochten zouden nog volgen en heden ten dage organiseert de KNMC jaarlijks een 40-tal tochten voor haar leden, zowel in Nederland als daarbuiten. Het betrouwbaarheidsaspect van de eerste tochten heeft plaatsgemaakt voor het gezellig in clubverband varen, het bezoeken van nieuwe vaarwateren  en het vergroten van de individuele vaarervaring.

In 1908 wordt voor het eerst de Internationale Zuiderzee snelheidswedstrijd voor motorboten georganiseerd. Deze wedstrijd beleefde in 2010 zijn 51e aflevering, zij het dat het al vele jaren niet meer om een snelheidswedstrijd maar om een navigatie- en regelmatigheidswedstrijd gaat.

In 1927 is de KNMC mede oprichter van de Union Internationale Motonautique en werd in 1923 als de Nationale Autoriteit voor de Nederlandse motorbootsport aangesteld. In 1938 organiseerde de KNMC onder auspiciën van de UIM de Internationale Pavillon d’Or in Amsterdam; een toervaart met een wedstrijdaspect. In haar bestaan heeft de KNMC dit evenement inmiddels acht keer georganiseerd; het laatst in 2010 in Den Helder. Hier namen een 140 schepen uit binnen- en buitenland deel. Door de jaren heen is dit evenement steeds meer een bijeenkomst voor motorboten geworden  waarbij de deelname aan de georganiseerde festiviteiten en het onderling contact de boventoon zijn gaan voeren.

In 1970 wordt gestart met het Varen met gehandicapten. Eind 80-ger jaren is dit wegens het teruglopen aanbod aan patiënten van de KNMC-kalender geschrapt.

In 2009 wordt onder de naam ‘Kids-Maritiem’ een nieuwe start gemaakt, zij het met een andere doelgroep.  In de nieuwe vorm varen in de eerste week van mei kinderen met een levensbedreigende ziekte met hun ouders, broertjes en zusjes een dag mee op een van de schepen van de KNMC-vloot.

 


Reacties zijn gesloten.